Codex Aleppo Codex Alexandrinus Archaeological Study Bible Codex Sinaïticus Paulus' tweede zendingsreis

Codex Aleppo


Middeleeuws handschrift van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) uit de 10e eeuw. Geldt als het meest gezaghebbende Hebreeuwse Bijbeltekst.

Codex Alexandrinus


Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw.

Archaeological Study Bible


Een aanrader: de Archeological Study Bible, te verkrijgen in verschillende Bijbelvertalingen. Complete Bijbel met archeologische achtergrondartikelen.

Codex Sinaïticus


Grieks handschrift van de Griekse Bijbel (LXX en NT) met het oudste volledige exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament. Dateert uit de 4e eeuw.

Paulus' tweede zendingsreis


Detail van Paulus' tweede zendingsreis: de reis waarop hij voor het eerst voet op Europese bodem zette.
 

Bijbelrooster 2: Lees langs de rode draad door de Bijbel in een half jaar

Er is een rode draad die vanaf Genesis 1 tot Openbaring 22 door de Bijbel loopt: de rode draad van Gods heilsgeschiedenis, de geschiedenis van Zijn volk Israël met in het verlengde daarvan de geschiedenis van Gods Kerk in het Nieuwe Testament. Volg aan de hand van onderstaand leesrooster deze (heils)historische lijn door de Bijbel. Je wordt meegenomen langs de meeste belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel.
De genoemde hoofdstukken zijn gekozen voor een eerste kennismaking met de Bijbel. De hoofdstukken die niet genoemd zijn, zijn niet minder belangrijk, maar er moet een keuze gemaakt worden. Ik nodig je van harte uit om na dit leesrooster het Bijbelrooster 'door de hele Bijbel' ter hand te nemen, zodat je je verder kunt verdiepen in het Woord van God.

 

ο 1 Genesis 1 ο 54 Prediker 3 ο 107 Johannes 3 ο 160 Handelingen 27
ο 2 Genesis 2 ο 55 1 Koningen 17 ο 108 Markus 3 ο 161 Handelingen 28
ο 3 Genesis 3 ο 56 1 Koningen 18 ο 109 Markus 4 ο 162 Efeze 2
ο 4 Genesis 4 ο 57 2 Koningen 5 ο 110 Markus 5 ο 163 Efeze 3
ο 5 Genesis 7 ο 58 Joël 2 ο 111 Mattheüs 5 ο 164 Kolossenzen 1
ο 6 Genesis 8 ο 59 Jona 3-4 ο 112 Mattheüs 6 ο 165 Filemon
ο 7 Genesis 15 ο 60 Amos 4 ο 113 Mattheüs 13 ο 166 Titus 2
ο 8 Genesis 19 ο 61 Hosea 1,3 ο 114 Markus 6 ο 167 1 Timotheüs 1
ο 9 Genesis 22 ο 62 Hosea 11 ο 115 Lukas 16 ο 168 2 Timotheüs 2
ο 10 Genesis 27 ο 63 2 Koningen 17 ο 116 Lukas 12 ο 169 Hebreeën 2
ο 11 Genesis 28 ο 64 2 Kronieken 20 ο 117 Lukas 18 ο 170 Hebreeën 11
ο 12 Genesis 37 ο 65 Micha 6 ο 118 Lukas 15 ο 171 Hebreeën 12
ο 13 Genesis 41 ο 66 2 Kronieken 30 ο 119 Johannes 6 ο 172 Jakobus 1
ο 14 Genesis 45 ο 67 Jesaja 6 ο 120 Markus 7 ο 173 1 Petrus 1
ο 15 Exodus 3 ο 68 Jesaja 25 ο 121 Mattheüs 18 ο 174 2 Petrus 1
ο 16 Exodus 10-11 ο 69 2 Kronieken 32 ο 122 Johannes 10 ο 175 Judas
ο 17 Exodus14 ο 70 Nahum 1 ο 123 Markus 8 ο 176 1 Johannes 3
ο 18 Exodus 20 ο 71 Zefanja 3 ο 124 Markus 9 ο 177 2 en 3 Johannes
ο 19 Exodus 32 ο 72 2 Koningen 22 ο 125 Lukas 10 ο 178 Openbaring 1
ο 20 Leviticus 26 ο 73 Jeremia 2 ο 126 Markus 10 ο 179 Openbaring 12
ο 21 Numeri 11 ο 74 Jeremia 15 ο 127 Markus 11 ο 180 Openbaring 21
ο 22 Numeri 14 ο 75 Jeremia 31 ο 128 Markus 12
ο 23 Deuteronomium 4 ο 76 Jeremia 38 ο 129 Markus 13
ο 24 Deuteronomium 8 ο 77 Habakuk 1 ο 130 Markus 14
ο 25 Deuteronomium 28 ο 78 Klaagliederen 3 ο 131 Johannes 14
ο 26 Jozua 2 ο 79 Obadja ο 132 Johannes 15
ο 27 Jozua 6 ο 80 Ezechiël 1 ο 133 Johannes 16
ο 28 Jozua 7 ο 81 Ezechiël 2-3 ο 134 Johannes 17
ο 29 Jozua 24 ο 82 Ezechiël 4 ο 135 Mattheüs 26
ο 30 Richteren 6 ο 83 Ezechiël 37 ο 136 Mattheüs 27
ο 31 Richteren 7 ο 84 Daniël 1 ο 137 Markus 15
ο 32 Richteren 16 ο 85 Daniël 3 ο 138 Mattheüs 28
ο 33 Ruth 1 ο 86 Daniël 5 ο 139 Johannes 20
ο 34 1 Samuël 3 ο 87 Daniël 6 ο 140 Lukas 24
ο 35 1 Samuël 16 ο 88 Ezra 3 ο 141 Handelingen 1
ο 36 Psalm 23 ο 89 Haggaï 1 ο 142 Handelingen 2
ο 37 1 Samuël 17 ο 90 Zacharia 8 ο 143 Handelingen 5
ο 38 Psalm 19 ο 91 Nehemia 2 ο 144 Handelingen 9
ο 39 1 Samuël 20 ο 92 Nehemia 8 ο 145 Galaten 3
ο 40 Psalm 27 ο 93 Esther 4 ο 146 Handelingen 16
ο 41 2 Samuël 6 ο 94 Maleachi 2 ο 147 Fillipenzen 2
ο 42 1 Kronieken 17 ο 95 Job 1-2 ο 148 Handelingen 17
ο 43 Psalm 103 ο 96 Job 38 ο 149 1 Thessalonicenzen 3-4
ο 44 2 Samuël 11 ο 97 Job 42 ο 150 2 Thessalonicenzen 2
ο 45 2 Samuël 12 ο 98 Jesaja 40 ο 151 1 Korinthe13
ο 46 Psalm 51 ο 99 Jesaja 52 ο 152 1 Korinthe 15
ο 47 Psalm 139 ο 100 Jesaja 53 ο 153 2 Korinthe 4
ο 48 1 Koningen 3 ο 101 Jesaja 55 ο 154 2 Korinthe 12
ο 49 1 Koningen 8 ο 102 Maleachi 4 ο 155 Romeinen 3
ο 50 Psalm 84 ο 103 Lukas 1 ο 156 Romeinen 7
ο 51 Spreuken 4 ο 104 Lukas 2 ο 157 Romeinen 8
ο 52 Spreuken 10 ο 105 Markus 1 ο 158 Romeinen 12
ο 53 Hooglied 2 ο 106 Markus 2 ο 159 Handelingen 26